Sagkyndig

Domsstolsstyrelsen

Vi er beskikket som sagkyndig af Domstolsstyrelsen i småprocessager. I småsager kan retten beslutte, at der skal indhentes en sagkyndig erklæring, som vil indgå som et af beviserne i sagen. Dette sker ved, at retten skriftligt formulerer nogle spørgsmål til en sagkyndig person eller organisation, som retten vælger. Den sagkyndige angiver herefter et prisoverslag for besvarelsen, som retten skal acceptere. Som part i sagen får du mulighed for at se spørgsmålene og de forventede udgifter til den sagkyndige erklæring, inden den udarbejdes. Retterne bruger fortrinsvis de sagkyndige, som Domstolsstyrelsen har beskikket.

En sag opstår

En sag kan opstå ved, at kunden mener at der er fejl og mangler i det udførte arbejde, som kunden har fået tilbud på. Kunden bruger sin advokat der kontakter Domstolsstyrelsen til at finde en med de faglige kompetencer som opgaven kræver. Vi bliver bragt i forslag, og skal godkendes af begge parter. Vi skal samtidig udmelde om vi er habile i sagen.

Vores arbejde

Vi indkalder advokaterne og deres klienter til det første møde på adressen, hvor arbejdet er udført. På mødet er vi mødeleder, og her gennemgår vi alle de fremsatte spørgsmål med parterne. Det er vigtigt, at jeg får fuld klarhed over deres spørgsmål, så jeg kan besvare spørgsmålene så præcis så muligt. Efter mødet laver jeg de nødvendige undersøgelser i form af målinger og tager foto. Dette arbejde foreslår vi at udføre uden deltagelse af parterne.

Hjemme på kontoret.

Vi arbejder videre med de stillede spørgsmål, og tager altid udgangspunkt i fagets normer. For at underbygge vores svar, vedlægger vi bilag med foto, skitser og prissætter udbedringer af fejl og mangler. Bilagene er med til at gøre vores svar så fyldestgørende så mulig. Vores svar på spørgsmålene fremsendes i form af en skønsattest. Skønserklæringen bruges som bevis i retsagen.

Økonomi

Vores takst er kr. 1.050,00 + moms pr. time. i år 2022.
Kørsel er efter statens takst kr. 3.70 pr. km. 1 år 2022.

Nævnenes Hus

I Nævnenes Hus ligger forbrugerklagenævnet. Her er vi udnævnt som sagkyndig til besvarelse af faglige spørgsmål inden for anlægsgartnerbranchen. Sagerne vi arbejder med omhandler for det meste køb af en vare, eller køb af en ydelse.

Hvilke sager behandler Forbrugerklagenævnet?

Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet behandler klager over forbrugerkøb – dvs. klager over aftaler om køb af varer eller tjenesteydelser, som er indgået mellem en forbruger og en erhvervsdrivende.

Hvad er Forbrugerklageloven?

LOV nr. 524 af 29/04/2015. § 1. Formålet med loven er at fastlægge rammerne for alternativ tvistløsning i forbrugerforhold og at sikre forbrugere, som klager over erhvervsdrivende, adgang til en effektiv og smidig klagesagsbehandling.

Kontakt rådgivningen

Er du ikke medlem af Forbrugerrådet Tænk, kan du kontakte vores telefonrådgivning alle hverdage mellem klokken 9 og klokken 11. Ring til os på telefon 77 41 77 41

Hvad koster det at klage til Forbrugerklagenævnet?

Forbrugerklagenævnet. Forbrugerklagenævnet behandler klager fra forbrugere vedrørende varer og tjenesteydelser fra erhvervsdrivende. Der er fastsat grænser for, hvor meget eller hvor lidt en vare må koste, for at du kan klage. Som hovedregel skal prisen være mindst 1050 kr.

Hvornår kan du bruge Forbrugerklagenævnet?

Kan du ikke finde en løsning med forhandleren eller virksomheden, kan du klage til et anke- eller klagenævn. Forbrugerklagenævnet behandler klager over varer og tjenesteydelser, der ikke er dækket af andre anke- eller klagenævn.

Velkommen til klageportalen for Nævnenes Hus

Her kan du indsende en klage til:
Center for Klageløsning og eventuelt senere Forbrugerklagenævnet, Miljø- og Fødevareklagenævnet

Planklagenævnet

Du skal først logge ind med NemID, og herefter kan du oprette din klage. Du kan oprette en klage på egne vegne, på vegne af en anden borger eller virksomhed, og på vegne af en gruppe.